STATUT

STATUT FUNDACJI OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja nosi nazwę: Fundacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

§2

 1. Fundacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Tomasza Borowskiego i Przemysława Miśkiewicza, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Baszuk w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Aleja Szucha 8, w dniu 24 lutego 2015 roku, repertorium A nr 982/2015, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.

§3

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, innych ustaw i przepisów wykonawczych oraz niniejszego Statutu
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celu może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celem Fundacji jest promocja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski oraz jej dziedzictwie kulturowym, a szczególnie godne upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 1. Działalność wydawniczą;
 2. Produkcję filmów fabularnych i dokumentalnych;
 3. Organizację wystaw historycznych;
 4. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi;
 5. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowej i kulturalnej,
 6. Wspomaganie inicjatyw artystycznych i twórczych służących nauce, oświacie i edukacji;
 7. Inicjowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących podtrzymywaniu wiedzy o dokonaniach Polaków;
 8. Wspieranie programów informacyjnych i szkoleniowych specjalistów z dziedzin artystycznej, naukowej i oświatowej służących propagowaniu kultury, sztuki, tradycji i historii Polski;
 9. Wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego;
 10. Organizowanie działań i imprez w statutowym zakresie;
 11. Współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach działania.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł. (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.
 5. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 10

 1. Majątek i dochody służą realizacji celów Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.
 2. Dochody mogą pochodzić z kraju lub zagranicy.
 3. Darczyńca może zastrzec przeznaczenie przekazywanych środków na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 4. Zbycie składników majątku Fundacji może nastąpić, gdy:
  a/ uzasadnia to cel Fundacji,
  b/ nastąpiło ich zużycie,
  c/ utrzymywanie ich nie jest ekonomicznie uzasadnione
 5. Zbywanie nieruchomości przez Fundację wymaga zgody Rady Fundacji.
 6.  W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji.

§ 11

Organami Fundacji są: 

 1. Fundatorzy
 2. Rada Fundacji
 3. Zarząd Fundacji.

Fundatorzy

§ 12

Fundatorami Fundacji są osoby wskazane w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.

§ 13

Do kompetencji Fundatorów należy w szczególności:
a/ Ustalenie programu działania Fundacji.
b/ Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznie sprawozdań Zarządu z działalności 
Fundacji.
c/ Ustanowienie i zmiana statutu Fundacji.
d/ Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego oraz od 3 do 9 członków Rady 
Fundacji.
e/ Powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz od 3 do 5 członków Zarządu 
Fundacji.

§ 14

2. Uchwały Fundatorów wymagają zgodnego stanowiska obu Fundatorów.

Rada Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem doradczo-konsultacyjnym w szczególności wyraża opinie w sprawach:
a/ statutu Fundacji
b/ programu i głównych kierunków działalności Fundacji
c/ działalności Zarządu Fundacji.
2. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku niemożności sprawowania tej funkcji, pracami Rady kieruje najstarszy wiekiem jej członek.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy powołanych przez Fundatorów członków Rady.

Zarząd Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a/ podejmowanie czynności związanych z bieżącą działalnością Fundacji
  b/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
  c/ przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków i zapisów
  d/ współpraca z mediami oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi celami Fundacji
 2. Pracami Zarządu kieruje jego Przewodniczący.
 3. Zarząd może powołać sekretarza Zarządu.

§ 17

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy powołanych przez Fundatorów członków Zarządu, w tym Przewodniczącego.
 2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji wymagane jest zgodne stanowisko Przewodniczącego i jednego z członków Zarządu.

 

Rozdział V.

Zmiana Statutu

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Rozdział VI.

Likwidacja Fundacji

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji i Fundatorów.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji za zgodą Fundatorów.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej instytucji o zbliżonych celach.

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę, podjętą na wniosek Zarządu

§22

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.