28 maja 2021 r.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, gdzie w 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat (1929).

Po wybuchu II wojny światowej, wobec groźby aresztowania, pozostał w ukryciu. W połowie 1942 r. zamieszkał w Zakładzie dla niewidomych w Laskach koło Warszawy. Wiosną 1944 roku wstąpił do AK (ps. Radwan III), gdzie został kapelanem. Po wybuchu powstania warszawskiego (1944) w szpitalu powstańczym w Laskach spowiadał, odprawiał Msze Św., rozgrzeszał i przygotowywał powstańców na śmierć.

W roku 1946 Ojciec Święty Pius XII mianował biskupem diecezjalnym lubelskim. Po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948 roku, Wyszyński został arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, czyli prymasem Polski. W roku 1953 uzyskał godność kardynalską.

Pragnąc ratować Kościół i duchownych przed represjami, Prymas zdecydował się podpisać porozumienie regulujące stosunki między państwem a Kościołem. Liczył, że dzięki temu Kościół będzie mógł swobodniej pełnić swoją misję. Jednak łamanie ustaleń i prześladowania Kościoła sprawiło, że z jego inicjatywy, 8 maja 1953 roku władze kościelne uchwaliły Memoriał „Non possumus”, wyrażający sprzeciw wobec działań władz.

Nocą z 24 na 25 września 1953 roku Kardynał Wyszyński został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB i był internowany, między innymi w klasztorze franciszkanów w Prudniku i klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy. Podczas uwięzienia napisał tekst Jasnogórskich Ślubów  Narodu Polskiego, oraz koncepcję Wielkiej Nowenny Tysiąclecia. Złożenie Jasnogórskich Ślubów Narodu odbyło się na Jasnej Górze z udziałem milionowej rzeszy wiernych. Uwięzionego Prymasa symbolizował pusty tron z bukietem białych lilii.

Po uwolnieniu w październiku 1956 roku Prymas Polski doprowadził do podpisania „małego porozumienia” z komunistyczną władzą, na mocy którego przywrócono religię w szkołach i umożliwiono powrót biskupów na ziemie zachodnie i północne. Poparł inicjatywę biskupa Bolesława Kominka wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich (1965). Wbrew komunistycznym władzom zorganizował obchody Tysiąclecia Chrztu Polski.

W latach 1980–1981 wspierał i chronił przed zagrożeniami rodzącą się „Solidarność” – pełnił rolę mediatora między nią a komunistyczną władzą.

Zmarł 28 maja 1981 w Warszawie.

Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński uważany jest za jednego z największych Polaków XX wieku, otrzymał miano „Prymasa Tysiąclecia”.