Pod Warszawą znajduje się centrum nie tylko polskiego rządu burżuazyjnego i kapitalistycznej rzeczpospolitej, ale pod Warszawą znajduje się centrum całego współczesnego systemu międzynarodowego imperializmu.

Powstanie Styczniowe lat 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Swoim zasięgiem obejmowało Królestwo Polskie, Litwę, okolice Dynaburga i Witebska oraz gubernie kijowską i wołyńską